لـوسـتـني: 1136
د لـوستونک ارزونـه: / 8
بې خوندهډير ښـه 

تذکره: د پښتنو اصليت او د هغوئ تاريخ

د پښتنو اصليت او د هغوئ تاريخ

534
پخپله ليکوال
پښتونخوا
2010

لـڼـډه پـېـژنـدنـه

لـيـکـوال Administrator

دا کتاب د ښاغلى ارواښاد خان روشن خان صېب د کتاب "تذکره" پښتو ژباړه ده چې مېرمنې نرګس سيماب ترسره کړې ده. د کتاب د ارزښت په هکله د ويلوڅه نشته. د پښتنو تاريخ هسې هم د وختونو په خړه کښې خال خال برېښى. البته دومره ويل پکار دي چې د خان روشن خان د خپل کتاب تقريباً اووه اېډېشنه خپاره شوى دى

د خپريدو نېټه: Sunday, May 20 2012