د ماشومانو نړئ

د ماشومانو کتابنوه

د پښـتئ انـځور يوه واورينه شپه
لـوسـتـني: 922
د لـوستونک ارزونـه: / 5
د پښـتئ انـځور واورين ملګري
لـوسـتـني: 829
د لـوستونک ارزونـه: / 3
د پښـتئ انـځور واورينو ځناورو ستړي مه شئ
لـوسـتـني: 666
د لـوستونک ارزونـه: / 1
د پښـتئ انـځور اريانه هونډه
لـوسـتـني: 710
د لـوستونک ارزونـه: / 1
د پښـتئ انـځور المير
لـوسـتـني: 708
د لـوستونک ارزونـه: / 
د پښـتئ انـځور کيلا
لـوسـتـني: 733
د لـوستونک ارزونـه: / 
د پښـتئ انـځور د سوي غچ
لـوسـتـني: 713
د لـوستونک ارزونـه: / 1
د پښـتئ انـځور د روزي قدم وهنه
لـوسـتـني: 759
د لـوستونک ارزونـه: / 
د پښـتئ انـځور روبي
لـوسـتـني: 688
د لـوستونک ارزونـه: / 
د پښـتئ انـځور ډانګ لکئ اوبلا ګند
لـوسـتـني: 709
د لـوستونک ارزونـه: / 1
د پښـتئ انـځور زمری او مږک
لـوسـتـني: 847
د لـوستونک ارزونـه: / 4
د پښـتئ انـځور خواره غوا
لـوسـتـني: 764
د لـوستونک ارزونـه: / 2
د پښـتئ انـځور وړکوټې سره چرګه او د غنمو دانې
لـوسـتـني: 667
د لـوستونک ارزونـه: / 
د پښـتئ انـځور جيل او د پلو ځېلئ
لـوسـتـني: 741
د لـوستونک ارزونـه: / 
د پښـتئ انـځور مغرور مېږی
لـوسـتـني: 927
د لـوستونک ارزونـه: / 4