د ماشومانو نړئ

د ماشومانو کتابنوه

د پښـتئ انـځور يوه واورينه شپه
لـوسـتـني: 478
د لـوستونک ارزونـه: / 4
د پښـتئ انـځور واورين ملګري
لـوسـتـني: 408
د لـوستونک ارزونـه: / 3
د پښـتئ انـځور واورينو ځناورو ستړي مه شئ
لـوسـتـني: 287
د لـوستونک ارزونـه: / 1
د پښـتئ انـځور اريانه هونډه
لـوسـتـني: 311
د لـوستونک ارزونـه: / 
د پښـتئ انـځور المير
لـوسـتـني: 308
د لـوستونک ارزونـه: / 
د پښـتئ انـځور کيلا
لـوسـتـني: 322
د لـوستونک ارزونـه: / 
د پښـتئ انـځور د سوي غچ
لـوسـتـني: 319
د لـوستونک ارزونـه: / 1
د پښـتئ انـځور د روزي قدم وهنه
لـوسـتـني: 346
د لـوستونک ارزونـه: / 
د پښـتئ انـځور روبي
لـوسـتـني: 293
د لـوستونک ارزونـه: / 
د پښـتئ انـځور ډانګ لکئ اوبلا ګند
لـوسـتـني: 325
د لـوستونک ارزونـه: / 1
د پښـتئ انـځور زمری او مږک
لـوسـتـني: 430
د لـوستونک ارزونـه: / 3
د پښـتئ انـځور خواره غوا
لـوسـتـني: 352
د لـوستونک ارزونـه: / 2
د پښـتئ انـځور وړکوټې سره چرګه او د غنمو دانې
لـوسـتـني: 298
د لـوستونک ارزونـه: / 
د پښـتئ انـځور جيل او د پلو ځېلئ
لـوسـتـني: 344
د لـوستونک ارزونـه: / 
د پښـتئ انـځور مغرور مېږی
لـوسـتـني: 487
د لـوستونک ارزونـه: / 4