د ماشومانو نړئ

د ماشومانو کتابنوه

د پښـتئ انـځور يوه واورينه شپه
لـوسـتـني: 782
د لـوستونک ارزونـه: / 5
د پښـتئ انـځور واورين ملګري
لـوسـتـني: 709
د لـوستونک ارزونـه: / 3
د پښـتئ انـځور واورينو ځناورو ستړي مه شئ
لـوسـتـني: 545
د لـوستونک ارزونـه: / 1
د پښـتئ انـځور اريانه هونډه
لـوسـتـني: 588
د لـوستونک ارزونـه: / 1
د پښـتئ انـځور المير
لـوسـتـني: 580
د لـوستونک ارزونـه: / 
د پښـتئ انـځور کيلا
لـوسـتـني: 603
د لـوستونک ارزونـه: / 
د پښـتئ انـځور د سوي غچ
لـوسـتـني: 587
د لـوستونک ارزونـه: / 1
د پښـتئ انـځور د روزي قدم وهنه
لـوسـتـني: 625
د لـوستونک ارزونـه: / 
د پښـتئ انـځور روبي
لـوسـتـني: 561
د لـوستونک ارزونـه: / 
د پښـتئ انـځور ډانګ لکئ اوبلا ګند
لـوسـتـني: 591
د لـوستونک ارزونـه: / 1
د پښـتئ انـځور زمری او مږک
لـوسـتـني: 719
د لـوستونک ارزونـه: / 4
د پښـتئ انـځور خواره غوا
لـوسـتـني: 639
د لـوستونک ارزونـه: / 2
د پښـتئ انـځور وړکوټې سره چرګه او د غنمو دانې
لـوسـتـني: 546
د لـوستونک ارزونـه: / 
د پښـتئ انـځور جيل او د پلو ځېلئ
لـوسـتـني: 607
د لـوستونک ارزونـه: / 
د پښـتئ انـځور مغرور مېږی
لـوسـتـني: 783
د لـوستونک ارزونـه: / 4