د ماشومانو نړئ

د ماشومانو کتابنوه

د پښـتئ انـځور يوه واورينه شپه
لـوسـتـني: 1014
د لـوستونک ارزونـه: / 5
د پښـتئ انـځور واورين ملګري
لـوسـتـني: 905
د لـوستونک ارزونـه: / 3
د پښـتئ انـځور واورينو ځناورو ستړي مه شئ
لـوسـتـني: 729
د لـوستونک ارزونـه: / 1
د پښـتئ انـځور اريانه هونډه
لـوسـتـني: 779
د لـوستونک ارزونـه: / 1
د پښـتئ انـځور المير
لـوسـتـني: 768
د لـوستونک ارزونـه: / 
د پښـتئ انـځور کيلا
لـوسـتـني: 810
د لـوستونک ارزونـه: / 
د پښـتئ انـځور د سوي غچ
لـوسـتـني: 774
د لـوستونک ارزونـه: / 1
د پښـتئ انـځور د روزي قدم وهنه
لـوسـتـني: 824
د لـوستونک ارزونـه: / 
د پښـتئ انـځور روبي
لـوسـتـني: 745
د لـوستونک ارزونـه: / 
د پښـتئ انـځور ډانګ لکئ اوبلا ګند
لـوسـتـني: 773
د لـوستونک ارزونـه: / 1
د پښـتئ انـځور زمری او مږک
لـوسـتـني: 919
د لـوستونک ارزونـه: / 4
د پښـتئ انـځور خواره غوا
لـوسـتـني: 827
د لـوستونک ارزونـه: / 2
د پښـتئ انـځور وړکوټې سره چرګه او د غنمو دانې
لـوسـتـني: 716
د لـوستونک ارزونـه: / 
د پښـتئ انـځور جيل او د پلو ځېلئ
لـوسـتـني: 806
د لـوستونک ارزونـه: / 
د پښـتئ انـځور مغرور مېږی
لـوسـتـني: 1004
د لـوستونک ارزونـه: / 4