د ماشومانو نړئ

د ماشومانو کتابنوه

د پښـتئ انـځور يوه واورينه شپه
لـوسـتـني: 529
د لـوستونک ارزونـه: / 4
د پښـتئ انـځور واورين ملګري
لـوسـتـني: 461
د لـوستونک ارزونـه: / 3
د پښـتئ انـځور واورينو ځناورو ستړي مه شئ
لـوسـتـني: 323
د لـوستونک ارزونـه: / 1
د پښـتئ انـځور اريانه هونډه
لـوسـتـني: 360
د لـوستونک ارزونـه: / 1
د پښـتئ انـځور المير
لـوسـتـني: 345
د لـوستونک ارزونـه: / 
د پښـتئ انـځور کيلا
لـوسـتـني: 362
د لـوستونک ارزونـه: / 
د پښـتئ انـځور د سوي غچ
لـوسـتـني: 359
د لـوستونک ارزونـه: / 1
د پښـتئ انـځور د روزي قدم وهنه
لـوسـتـني: 393
د لـوستونک ارزونـه: / 
د پښـتئ انـځور روبي
لـوسـتـني: 334
د لـوستونک ارزونـه: / 
د پښـتئ انـځور ډانګ لکئ اوبلا ګند
لـوسـتـني: 362
د لـوستونک ارزونـه: / 1
د پښـتئ انـځور زمری او مږک
لـوسـتـني: 481
د لـوستونک ارزونـه: / 4
د پښـتئ انـځور خواره غوا
لـوسـتـني: 410
د لـوستونک ارزونـه: / 2
د پښـتئ انـځور وړکوټې سره چرګه او د غنمو دانې
لـوسـتـني: 337
د لـوستونک ارزونـه: / 
د پښـتئ انـځور جيل او د پلو ځېلئ
لـوسـتـني: 383
د لـوستونک ارزونـه: / 
د پښـتئ انـځور مغرور مېږی
لـوسـتـني: 547
د لـوستونک ارزونـه: / 4